Skip links

Introduksjon for nyansatte og besøkende

Introduksjon

Noble Installation AS har utarbeidet et introduksjonskurs for nyansatte og besøkende. Denne informasjonen er til enhver tid oppdatert i fht Noble’s retningslinjer og vil fungere som et informasjonsverktøy for deg som nyansatt eller som besøkende.

Velkommen!

Om bedriften

Noble Installation AS er et 100% eid datterselskap av Noble AS som ble etablert i år 2000. I 2007 kjøpte vi tomt på i Rudskogen Næringspark, og vårt nye bygg sto innflyttingsklart sommeren 2010. Total bygningsmasse er nå på ca 2350 kvm. Tomten er på totalt 17 dekar, så vi har god plass for fremtidig ekspansjon.

Forretningsidè

Noble Installation AS’ kjerneområder er engineering, testing, mekanisk produksjon, installasjonsarbeid og maritime operasjoner. Vi retter vår virksomhet i første rekke mot offshore og maritim sektor, men jobber også mot landbasert industri.

Offshore installasjon

Mekanisk installasjon offshore er et kjerneområde for oss.

Installation AS utfører komplette riving- og installasjonsoppdrag offshore på plattformer, rigger og skip.

Vi tar alle oppdrag innenfor mekanisk montering, sveising, rigging etc., og vi har spesielt stor erfaring innenfor:

 • Gassturbin eksos-systemer
 • Diverse bore- og mikseutstyr
 • Piping/Tubing Struktur

Som en naturlig del av vår offshore virksomhet, utfører vi også:

 • Surveys
 • Oppmålinger
 • Tilstandskontroll
 • Nødreparasjoner
 • Jobbpakker og installasjonsprosedyrer

Mekanisk produksjon og engineering

Vårt topp moderne mekaniske verksted, er på mange måter hjertet i vår virksomhet. Her sørger våre dyktige fagarbeidere og kreative ingeniører for at gode idéer blir til virkelighet. Noble Installations filosofi er å gjennomføre hele prosessen fra idè, via engineering og fabrikasjon, til et ferdig installert produkt. Våre spesialiteter er eksossystemer for offshore gassturbiner, samt utstyr for legging av sjøkabel og andre marine operasjoner.

Platebearbeiding og sveising er kjernen i vår produksjon, og vi utfører de fleste sveisemetoder på en rekke forskjellige materialer. Noble Installation AS er også sertifisert i.h.t. ISO 3834-2:2005, i tillegg til ISO 9001:2015.

Noble Installation utfører egen engineering og detaljkonstruksjon.

Maritime operasjoner

I mer enn 10 år har maritime operasjoner vært en viktig del av Noble Installation AS’ virksomhet. Vår største erfaring er innenfor operasjoner knyttet til installasjon av sjøkabler. Vi har her langsiktige avtaler med verdens ledende aktører innenfor dette segmentet. Noble Installation AS har personell som:

 • Operatører
 • Supervisor
 • Sveisere
 • Dekksformenn
 • ROV-operatører
 • Riggere
 • Båtførere
 • Mekanikere

I tillegg til deltagelse i selve operasjonene, tilbyr vi tjenester innenfor:

 • Mobilisering/demobilisering av fartøy og lektere
 • Sjøsikring av utstyr
 • Lasting/lossing (spoling) av kabel
 • Design-, produksjon- og installasjon av utstyr

Noble Installation AS leverer også alt av riggeutstyr, som tau, wire, kjetting, fiberstropper, sjakler, svivler, løftepunkter, løfteåk etc.

Markedsposisjon

Bedriften også direkte ordre og leveranser til selskaper som Nexans, COPNO, Wintershall, Aker BP og Dana Petroleum. Disse har etter hvert vist stor interesse for egne produkter for gassturbiner offshore. Dette er produkter som er utviklet etter

filosofien «extended life» som innebærer produkter og reparasjonsmetoder for å opprettholde og forlenge levetiden på eksisterende installasjoner.

Foreløpig er følgende produkter lansert:

 • HotBolt™
 • HotSeal™
 • AlphaFlex™
 • CCRM™ (Crack Cold Repair Method)

Noble Installations styringssystem

TQM – Total Quality Management –,  et styringssystem for Kvalitet, HMS og Ytre miljø

TQM  er et helhetlig prosessorientert og modulbasert styringssystem hvor hovedmålsettingen er overordnet styring, kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten.

Helse- Miljø og Sikkerhet – Det er utarbeidet eget komplett HMS system/Internkontroll som er intergrert i TQ;

HMS-målsetting – Noble Installation AS

Målsetningen er å sikre god helse for bedriftens ansatte og skape et høyverdig arbeidsmiljø gjennom å forhindre ulykker og skader på arbeidstakerne, sikre mot alle typer forurensninger av det indre og ytre miljø og ivareta sikkerheten både for personer og produkter.

Målsetningen skal oppnås ved at alle aktiviteter i bedriften gjennomføres i overensstemmelse med krav fastsatt i gjeldende lover og forskrifter og ved at samtlige arbeidstakere etterlever interne sikkerhetsregler og instrukser.

Målsetningen skal sikres ved at bedriften skal iverksette og kontinuerlig drive aktiviteter som fremmer godt arbeidsmiljø og sikkerhet, forebyggende tiltak mot helse- og miljøskader fra produkter og vern av det ytre miljø mot forurensning.

Innledning

Denne håndboken skal gi deg informasjon om hvordan DU kan være med på å hindre at ulykker, sykdom og skader oppstår.

DU er et viktig ledd i vår sikkerhetskjede. Sørg for at DU ikke blir kjedens svake ledd !

Det er DITT ansvar at du følger sikkerhetsreglene som er beskrevet i denne boken. Før du begynner å arbeide ved Noble Installation AS skal du ha en obligatorisk sikkerhetsopplæring og informasjon/gjennomgang av denne sikkerhetshåndbok. Boken skal utleveres til alle ansatte og innleide.

Arbeidsleder og verneombud vil under det daglige arbeid gi nødvendig informasjon omkring verne- , sikkerhets- og miljøspørsmål.

Oppslagstavler

Viktige meldinger og annen informasjon vil bli lagt ut informasjonsskjermen i resepsjonen eller kunngjort på annen måte, og du har selv plikt til å følge med på det som angår deg.

For deg som vil lese mer

Alle regler for Helse- Miljø- og Sikkerhet er gitt i Noble Installation’s HMS-system. Rutinene angir både kravene som stilles til den faglige utførelse av arbeidsoppgaver og de aktuelle sikkerhetsregler som skal følges. Utfyllende opplysninger kan finnes i arbeidstilsynets publikasjoner. De viktigste av disse er opplistet sist i dette kapitlet.

Spør først hvis du er i tvil.

Godta aldri en situasjon som du mener kan være farlig for deg selv eller dine arbeidskamerater. Godta aldri situasjoner som kan medføre skader på bygninger, utstyr eller miljø.

Hvis noe skulle skje, vil denne håndboken fortelle hva du skal gjøre!

Viktige offentlige Lover og Forskrifter

Lover:

 • Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven)
 • Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
 • Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)
 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven)

Forskrifter:

 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)
 • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
 • Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
 • Forskrift om maskiner, redskap og verktøy (maskinforskriften)
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
 • Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forkrift om maskiner (produsentforskriften)
 • Forskrift om administrative ordninger
 • Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Alle aktuelle forskrifter finnes hos HMS-leder. Krav fra disse forskriftene er inntatt i rutinene som finnes i bedriftens KSsystem.

Varsling ved skade/ulykke

Personskader, ulykker eller brann skal umiddelbart varsles til arbeidstaker. Hvis arbeidsleder ikke er tilgjengelig skal daglig leder varsles.

All kontakt ut fra bedriften skal besørges av arbeidsleder eller daglig leder.

Telefonnumre

Ambulanse/lege: 1-1-3
Brann: 1-1-0
Politi: 1-1-2

Følgende beskjeder skal gis:

 • HVEM som ringer
 • HVA som har hendt
 • HVOR det har hendt

Hvem gjør hva?

DU SELV

 • Hold arbeidsplassen ren og ryddig – det er viktig for en skadefri hverdag!!!!
 • Reager når du oppdager farlige situasjoner
 • Følg sikkerhetsregler/instrukser
 • Bruk påbudt verneutstyr

Rapporter ulykker og nestenulykker umiddelbart til arbeidsleder. Tenk alltid sikkerhet !!!!!

VERNE- OG MILJØSAKER – SLIK GÅR DU FRAM

 • Kontakt arbeidsleder eller verneombud + HMS-leder
 • Arbeidsleder kan kontakte produksjonsledelsen
 • Hvis saken ikke løses kan verneombud kontakte daglig leder
 • Den øvrige verne- og helsetjenesten kan gi faglig bistand og forslag til forbedring

HVIS DU IKKE FØLGER REGLENE

Vær forberedt på følgende reaksjoner hvis du bryter sikkerhetsregler:

 • Muntlig advarsel
 • Skriftlig advarsel 1
 • Skriftlig advarsel 2
 • Eventuelt avskjed

PRODUKSJONSLEDELSEN

 • Alle er ansvarlig for et sikkert og godt arbeidsmiljø
 • Arbeidsleder skal:
  • Gi opplæring og informasjon om sikkerhet og vernearbeid
  • Sørge for at personlig verneutstyr er på plass og brukes riktig
  • Se til at arbeidsplassene er forskriftsmessig sikret og ryddet
  • Finne årsaken til og rapportere ulykker
  • Delta under gjennomføring av vernerunder

VERNEOMBUD

Verneombud velges blant bedriftens ansatte for en periode på to år. I bedriften skal det velges 1 (2) verneombud, ett blant de verkstedansatte (og en stedfortreder).

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser og skal rapportere til arbeidsleder om forhold som kan være farlige. Verneombudet kan stanse farlig arbeid han mener setter liv og helse i fare, jfr. bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.

Ved montasjeoppdrag skal det velges eget verneombud for montasjeplassen !! Hvem dette er skal kunngjøres ved oppslag.

Finn ut hvem som er ditt verneombud !

RAPPORTERING / VERNERUNDER

Alle skader kan føres tilbake til en eller flere årsaker. Dersom alle tar ansvaret ved å erkjenne at skadene forårsakes, vil det få positive effekter for skadeutviklingen.

For at Noble Installation skal bli en enda tryggere arbeidsplass, kreves det av alle ansatte at:

 • Alle personskader (både store og små) skal rapporteres
 • Alle materielle skader skal rapporteres
 • Alle nestenulykker skal rapporteres

Alle skader skal undersøkes slik at årsaken blir kjent og tiltak for å unngå lignende situasjoner blir iverksatt

Skader skjer ikke – de forårsakes !!!

Vernerunder skal gjennomføres med faste intervaller (annenhver mnd). De saker som oppdages under vernerundene, skal korrigeres. Det skal skrives rapporter fra alle utførte vernerunder. Uløste saker vil bli gjentatt på rapportene inntil de er løst.

HELSETJENESTE

Arbeidsmiljøet virker inn på helse og trivsel. For å sikre og bedre arbeidsmiljøet er bedriften medlem av bedriftshelsetjeneste. Gjennom denne tjenesten skal alle ansatte ha tilbud om helse-undersøkelse hvert 3 år. I tillegg kan hver enkelt ansatt kontakte bedriftshelsetjenesten ved behov i forbindelse med saker relatert til arbeidsforhold/arbeidsmiljø.

Andre viktige arbeidsoppgaver for helsetjenesten:

 • Generell helseundersøkelser
 • Spesielle helseundersøkelser
 • Helseinformasjon
 • Hjelp ved sykefraværsarbeid
 • Hjelp og rådgivning ved alkoholproblemer
 • Hjelp, råd og veiledning innen fysisk/kjemisk arbeidsmiljø og ergonomi
 • Hjelp, råd og veiledning innen psykisk arbeidsmiljø

TA KONTAKT MED HELSETJENESTEN NÅR DU TROR ARBEIDSMILJØET KAN MEDFØRE HELSEPLAGER !!!

Slik unngår du helseskader:

 • Bruk alltid korrekt verneutstyr
 • Bruk punktavsug ved sveising og sliping
 • Bruk friskluftmaske ved spesielle sveisetyper og ved sveising/brenning i tanker, trange rom
 • Bruk støvmaske ved alle typer sliping. Bruk filter P2 eller P3
 • Bruk godkjent verneutstyr ved behandling av kjemiske stoffer (se anbefaling i sikkerhetsdatabladet for det stoffet dere skal benytte)
 • Bruk godkjent verneutstyr ved sandblåsing/maling
 • Påse at sikkerhetsutstyr er i orden ved bruk av farlige maskiner

Alkohol og andre rusmidler

Det er strengt forbudt å være påvirket av, benytte eller være i besittelse av rusmidler på bedriftens område eller montasjesteder! Overtredelse kan medføre oppsigelse !!!

Brudd på bestemmelsene om rusmidler vil medføre umiddelbar reaksjon fra bedriftens side. Ved annen gangs forseelse og før oppsigelse vil du få tilbud om å delta i et behandlingsopplegg gjennom bedriftshelsetjenestens AKAN-opplegg.

Kontakt AKAN eller bedriftshelsetjenesten dersom du har et alkohol- eller rusmiddelproblem

Personlig verneutstyr

Til personlig verneutstyr regnes følgende utstyr:

 • Hjelm
 • Vernesko
 • Øyevern
 • Arbeidshansker
 • Åndedrettsvern
 • Hørselvern
 • Fallsikringsutstyr

Arbeidsleder er ansvarlig for at personlig verneutstyr finnes på plassen, at det blir gitt informasjon om hvordan dette skal brukes. Hver ansatt er selv ansvarlig for bruk av riktig verneutstyr, og for vedlikehold av dette.

Utlevering av verneutstyr

Følgende verneutstyr betraktes som standard og skal utleveres til alle operatører:

 • Vernebriller
 • Vernesko
 • Arbeidstøy
 • Hørselvern

Annet verneutstyr utleveres / utlånes av arbeidsleder etter behovet for den aktuelle arbeidssituasjon.

Du er SELV ansvarlig for å BRUKE det verneutstyr som bedriften har bestemt skal brukes !!! Brudd på bestemmelsene kan medføre bortvisning, advarsel eller i ytterste konsekvens oppsigelse !!!

Hjelm, vernesko og arbeidstøy

 • Vernesko – Skal alltid benyttes i bedriftens verksteder, på montasje- og lagerområder
 • Arbeidstøy – Normalt skal alle benytte arbeidstøy med bedriftens navn. Ved håndtering av kjemikalier skal kjemikaliebestandig arbeidstøy benyttes.
 • Hjelm – Brukes når det er påbudt
 • Øyevern/Vernebriller – Er alltid påbudt brukt i verkstedet
 • Arbeidshansker/Skinnhansker – Brukes ved vanlig arbeid, sveising, plate, rør osv.
 • Plasthansker – Brukes ved håndtering av epoksy, løsemidler, syrer, olje og andre farlige kjemikalier (se sikkerhetsdatablad for kjemikaliet som benyttes)

Åndedrettsvern

 • Friskluftsmasker – Masker som får tilført friskluft skal i hovedsak brukes ved sveising på rustfrie ståltyper og maling, samt ved arbeid i trange rom, tanker m.m.
 • Punktavsug – Skal benyttes ved sveising og sliping i tillegg til annet verneutstyr
 • Gassmaske – Med filter, skal brukes ved alt arbeid med stoffer som inneholder løsemidler
 • Støvmaske – Skal brukes ved sliping, sveising, meisling, kosting og ellers ved arbeid hvor det oppstår mye støv
 • Hørselsvern – I form av øreklokker / ørepropper skal benyttes hvis støynivået er over 85 dB, og ved bruk av støyende maskiner og utstyr (vinkelsliper, spikerpistoler, meisling)

Fallsikringsutstyr

 • Sikkerhetssele – Med line, skal benyttes ved arbeider i høyden og hvor man ikke er sikret på annen måte
 • Stillas – Skal benyttes ved arbeider i høyden. Stillas monteres av godkjente stillasbyggere.
 • Stiger – Skal fortrinnsvis kun benyttes som adkomst. Hvis arbeid må utføres fra stige skal denne sikres mot utglidning og velting. Kun arbeid av kort varighet tillates utført fra stige.

Verneutstyr ved overflatebehandling

 • Åndedrettsvern – Friskluftsmaske
 • Hansker – Iht. beskrivelse i produktdatabladet for malings-/tynnertype

Disse sikkerhetsinstrukser skal du kunne

Forebyggende tiltak for å eliminere faren for brann:

 • Ved arbeidets slutt påse at flammer/lys/glør ikke finnes og at ledning til kaffetrakter er dradd ut og at lys er slukket
 • Påse at brannslokningsapparater er i orden
 • Det skal til en hver tid holdes god orden (ved evt. brann /røykutvikling er det viktig at dette punktet overholdes)
 • Annet hvert år må det avholdes brannøvelse
 • Kast ikke fyrstikker og sigaretter i papirkurv
 • Kontroll av det elektriske anlegget av godkjent personell–ref. stillingsinstruks 05-04-01
 • Alle skal gjøre seg kjent med branninstruks og rømningsveier

Alle må følge ovenfor nevnte punkter. Siste person som forlater kontorene på kvelden, har et spesielt ansvar for at ikke noe er glemt.

Sikring og avsperring av arbeidsplass

For å hindre at personer kommer inn i risikofylt område, skal arbeidsområdet merkes og eventuelt avsperres. Arbeidsleder er ansvarlig for å vurdere situasjonen og for at forsvarlig merking/avsperring blir gjennomført.

Dette gjelder spesielt ved:

 • Maling med løsemidler
 • Bruk av helsefarlig kjemiske stoffer
 • Bruk av røntgenutstyr
 • Bygging/demontering av stillas
 • Arbeid i høyden (fare for fallende gjenstander)
 • Montasjearbeider
 • Ved trykktesting

Sikkerhetsvakt

Det skal være ekstra sikkerhetsvakt ved spesielt farlige arbeidsoppgaver. Sikkerhets-vakten skal kunne varsle eller hjelpe i en faresituasjon. Sikkerhetsvakten skal hele tiden være i kontakt med de som utfører arbeidet. Arbeidsleder er ansvarlig for å vurdere situasjonene og bruke sikkerhetsvakt der det er nødvendig.

Sikkerhetsvakt skal benyttes ved:

 • Arbeid i trange rom, tanker
 • Arbeidsoperasjoner hvor ulykkerisikoen er stor
 • Arbeidsoperasjoner hvor brannrisiko er stor

Sveisearbeider

 • Bruk punktavsug
 • Bruk evt. friskluftsmaske
 • Bruk kun korrekt utstyr, og sørg for at utstyret er i orden
 • Bruk korrekte tilsatsmaterialer
 • Sørg for korrekt innstilling av sveiseapparater

Varmt arbeid – Generelt

Slik unngår du brann og eksplosjon:

 • Fjern eller beskytt brennbare ting i arbeidsområdet
 • Husk å kontrollere baksiden av det som det arbeides på
 • Før det utføres varmt arbeid på beholdere som har inneholdt brennbar væske, må de kontrolleres (måles)
 • Sveising og brenning skal ikke skje på steder hvor det arbeides med løsemidler (maling o.l)
 • Sørg for at det finnes brannslukningsutstyr i nærheten
 • Forviss deg om at det ikke har oppstått ulming eller brann etter arbeidet

Gassflasker og slanger

 • Stående gassflasker skal være festet slik at de ikke kan velte
 • Gassflasker skal lagres stående
 • Gassflasker med oksygen skal ikke lagres sammen med acetylen og propan på grunn av brann-/eksplosjonsfare
 • Ventiler skal stenges etter arbeidstidens slutt
 • Slanger skal beskyttes mot skader
 • Beholdere med brennbare gasser (propan, acetylen, oksygen) må ikke plasseres i trange rom, tanker etc.
 • Transportable gassbeholdere skal være sikret slik at de ikke kan falle ut av transportkorger, vogner, etc.

Stiger

 • Stiger skal fortrinnsvis benyttes til adkomst
 • Kun kortvarig arbeid kan utføres fra stige
 • Alle stiger skal alltid sikres
 • Det er ikke tillatt å benytte stiger som er høyere enn 6 meter.
 • Stiger som brukes for å komme opp på et høyere nivå, f.eks. et tak, skal stigen stikke minst en meter over kanten

Stillas og rekkverk

Stillasje med høyde over 2 m skal kun oppsettes av godkjente stillasbyggere. De skal følge stillasforskriftene – Forskrift om utførelse av arbeid § 17-13, § 17-18.

 • Ved høyder over 2 m skal rekkverk med hånd-, kne- og fotlist monteres.
 • Avstand fra vegg til stillasgulv skal ikke være mer enn 30 cm.
 • Stillas skal ikke sperre utganger, gangveier, brannutstyr, m.m.
 • Bare godkjente stillasbyggere skal utføre endringer på stillas.
 • Arbeidsleder er ansvarlig for at stillaset er forsvarlig bygget og for jevnlig kontroll av ferdige stillas.
 • Det er viktig å sikre stillasplank, materialer, verktøy m.m. som brukes på stillaset.
 • Hvis last fra kran kommer i kontakt med stillaset, skal dette umiddelbart rapporteres til arbeidsleder.
 • Før stillaser tas i bruk, skal de være merket med godkjenningsmerke

Arbeid med trykkluft

 • Det er forbudt å bruke trykkluftstråle mot huden, til å blåse bort støv fra klærne o.l. Dette kan føre til alvorlig helseskader (luftbobler i blodårene).
 • Slanger, koblinger, tanker, vannutskillere, etc. skal være tilpasset hverandre slik at alle deler passer sammen.
 • Hurtigkoblinger skal ikke kunne utløses/frakobles ved et uhell
 • Det er ikke tillatt å foreta eller benytte provisoriske selvlagede koblinger

Røntgenstråling

Røntgenkontroll av sveisesømmer kan forekomme. Arbeidet blir foretatt av folk med spesiell opplæring. Det avgis radioaktiv stråling ved røntgenkontroll og området hvor kontroll foretas skal sperres av.

NB ! Respekter skilting når røntgenkontroll av sveiser pågår !!! Unngå radioaktiv stråling !!!

Kjemiske stoffer

Det benyttes noen stoffer ved bedriften som kan være farlige å arbeide med. Det er viktig at DU er klar over hvilke farer disse stoffene medfører og hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige.

Gjør deg alltid kjent med helsefarene knyttet til aktiviteter der kjemikalier benyttes. Informasjonen om dette finner du i sikkerhetsdatablad for produktet. Her vil du også finne informasjon om vernetiltak, personlig verneutstyr, avfallshåndtering og lagring.

Alle kjemiske stoff som er giftige eller helsefarlige skal være tydelig merket på norsk.
Arbeider du med et stoff som ikke er merket kan det hende at stoffet ikke er helsefarlig og derfor ikke skal merkes. Manglende merking KAN også bety at produsenten i strid med norsk lov har unnlatt å merke stoffet.

Kontakt arbeidsleder eller verneombud hvis er i tvil om stoffet du arbeider med er farlig !!!
Vit hva du arbeider med !!!

Bedriften har et sentralt register som inneholder datablader for alle giftige og helsefarlige stoffer som benyttes i arbeidet.

Symboler brukt ved merking:

 • De finnes forskjellige symboler som benyttes ved merking av farlige stoff. En oversikt over disse skal være oppslått i verkstedet og lager
 • Merkingen av stoffet skal inneholde produktnavn, hva stoffet inneholder, symbol for faregrupper, spesielle faremomenter (S- og R-merking), sikkerhetstiltak, samt leverandørens navn og adresse
 • Det er ikke eget symbol for kreftfremkallende stoff, dette vil i tilfelle være spesielt angitt på merket

Viktige stoffgrupper

LØSEMIDLER

Finnes i:

Maling, lim avfettingsvæsker, impregnering, etc

Helsefare:

 • Størst risiko ved innånding av fordampingsgass
 • Symptomer er kvalme, hodepine, rusfølelse og eventuelt tap av bevissthet.
 • Store mengder kan medføre akutt forgiftning.
 • Lang tids eksponering kan gi alvorlig hjerneskade.

Førstehjelp:

 • Frisk luft, varme og ro.
 • Stabilt sideleie.
 • Ved bevisstløshet:
  • Løsne stramme klær
  • Sjekk om personen puster
  • Kontakt lege – evt. Ring 1-1-3

Vernetiltak:

 • Sørg for god ventilasjon
 • Bruk gassmaske evt. friskluftsmaske

Brannfare:

 • Løsemidler og gass fra disse er svært brannfarlige.
 • Unngå tennkilder, varmt arbeid, gnister, etc
 • Røyking forbudt

EPOKSY

Finnes i:

Maling, lim, sparkel, herdere, membraner, etc

Helsefare:

 • Hudkontakt kan medføre allergisk eksem.
 • Symptomer er kløe, rød hud, nupper, blemmer
 • I alvorlige tilfeller utsvelling av huden og væskedannelse
 • Hender, underarmer og ansikt er særlig utsatt
 • Herdere kan ved sprut gi øyeskader

Førstehjelp:

 • Hud:
  • Fjern massen forsiktig – ikke skrap
  • Ikke bruk løsemidler-vask med såpe
  • Bruk evt. rensekrem
 • Øyne:
  • Skyll med store mengder vann
  • Skyll i minst 15 min
  • Kontakt lege snarest

Vernetiltak:

 • Unngå hudkontakt
 • Bruk verneutstyr – arbeidstøy, hansker, maske/briller
 • Hold orden på blandeplasser/lager
 • Sørg for mulighet for spyling av øyne i nærheten av arbeidsstedet

Brannfare:

 • Kan inneholde løsemidler – brannfare!

Elektrisk utstyr

Det må utvises den største forsiktighet med det elektriske anlegget. Dette gjelder både det fastmonterte og det flyttbare utstyret.

Prøv aldri å reparere eller forandre det elektriske anlegget !!!

Reparasjoner og forandringer på det elektriske anlegget skal KUN utføres av godkjent elektrikker !!!

 • Operatører har kun anledning til å tilkoble skjøteledninger og maskiner til el-anlegget
 • Kabler og ledninger skal ikke henges opp i ståltråd, over skarpe kanter, bindes inn i armeringsjern eller utsettes for strekk.
 • Elektriske apparater og lyskastere, etc. skal aldri henges etter kabelen.
 • Dra aldri i ledningen når du skal ta ut et støpsel fra en kontakt
 • Kabler utendørs skal ikke ligge på bakken, men henges opp.
 • Ved kryssing av transportområde skal kabelen beskyttes.
 • Elektrisk utstyr, støpsler og skjøtekontakter må ikke utsettes unødig for vann og fuktighet.
 • Vær nøye med strekkavlastninger på skjøteledninger og ved innføring av kabel til el-utstyret
 • Hvis en sikring løser ut er det en grunn til dette. Rapporter forholdet !!
 • Nedtrapping av skjøtekontakter f.eks. fra 80A til 25A er forbudt hvis det ikke sikres imellom.
 • Ved oppstart av motorer – sjekk dreieretning for å unngå skader/havari
 • Det er forbudt og farlig å bruke for store eller falske sikringer!

Vær oppmerksom på varmgang, unormal lukt, røyk, etc. fra el-anlegget. Rapporter unormale forhold !!!
Oppdages feil/skader på el-anlegget skal utstyr frakobles og forholdet meldes til elektrikker !!!

Farlige maskiner

På flere av våre maskiner er det påbudt med fysisk sikringsutstyr slik at man ikke skal kunne skades ved bruk av maskinene.

 • Sørg for at sikringsutstyr er på plass på maskinene
 • Forviss deg om at sikringsutstyret er i orden
 • Det er forbudt å fjerne/endre på montert utstyr

Kraner og løfteutstyr

Kraner og løfteutstyr skal sertifiseres etter forskriftene. Kraner skal kun betjenes av opplært personell, eventuelt kun av personell med gyldig kurs for den aktuelle krantype.

Følgende momenter er spesielt viktige:

 • Avtal faste signaler for dirigering av kranen
 • Kun en person skal dirigere
 • Kranfører skal kun ta hensyn til signal fra en person (signalmannen), men kranfører skal stoppe på signal også fra andre
 • Løfteutstyr og kraner skal være sertifisert og ha årets merkefarge
 • Bruk riktig løfteutstyr til arbeidsoppgaven
 • Sjekk merkingen før løfting
 • Sjekk utstyrets kapasitet – er det beregnet for belastningen ?
 • Utstyr som skal repareres eller kasseres, merkes og sendes lagret
 • Kranfører skal ha kranførerbevis hvis dette er påkrevd for krantypen

Sjekk alltid merking av utstyret !!! Sjekk utstyrets kapasitet !!!
Fjern defekt utstyr !!!
Ikke bruk kraner uten sertifikat eller opplæring !!!
Oppdages utstyr som er defekt skal alltid den som er ansvarlig for løfteutstyr varsles!

Førstehjelp

Det er plassert førstehjelpsutstyr på forskjellige steder i verkstedene. Det er satt opp skilt som viser hvor dette er plassert. Ved montasjeoppdrag skal førstehjelpsutstyr medbringes.

Gjør deg kjent med plasseringen av førstehjelpsutstyr Sekundene teller!!

HjerteSTARTER

Hjertestarteren er plasser ved inngang til kjøkken
Alle ansatte skal gjennomføre opplæring av hjertestarteren

Brannslukking

Det er plassert brannslukkingsapparater og brannslanger flere steder i verkstedene. Brannslukkingsapparatene kan brukes til å slukke alle typer brann.

 • Du skal vite hvor brannslukkingsapparater/brannslanger er plassert og hvordan de brukes.
 • Vær forsiktig ved bruk av utstyr som utvikler varme (sveising, skjærebrenning, etc)
 • Respekter skilt som angir brann eller eksplosjonsfare
 • Respekter røykeforbud
 • Brukt brannslukkingsapparat skal leveres til arbeidsleder eller til lagret for påfylling

Behandling av avfall

 • Avfall skal plasseres i bestemte avfallskorger/containere
 • Malingsrester og malingsbokser skal plasseres i egen container
 • Tomme malings-bokser/rester skal ikke plasseres inntil vegger

Har du spørsmål eller forslag til forbedringer, kontakt industrivernleder.

Besøk av personer som ikke er ansatt ved bedriften

 • Alle skal henvende seg i resepsjonen.
 • Vedkommende som skal besøkes, må hentes til resepsjonen.
 • Besøkende skal få utlevert vernebriller og evt. vernesko når de skal i verkstedet.